Waa’ee oit / About US

1-oit-ad

WAA’EE KEENYA:   OIT Oromia Islamic Television, Oduu Torbaanii, Gorsaa Fi Barumsa Amantaa Islaamaa Irratti Hundaawee Madda Isaa Qur’aanaa Fi Hadiisa Ergamaa Keenyaa (N.R.I). godhachuudhaan Daawwattoota Isaa Kan Afaan Oromoo dubbataniin gahuudhaaf Bara 1437 H. / 2016 Irraa Jalqabee jiddu gala Magaalaa Lakkuu Biyya Ameerikaa Kutaa Minnesoottaa irraa Marsaa Interneetiin Sagantaalee adda addaa Fadhii Rabbiitiin Jalqabeeti jira.  

 

Karaalee tajaajila Mobaayilii Fi gara Miidiyaa Walqunnamtii Hawaasummaatiin Kan Isiniif darbuudha. MAALIIF DHAABBATE O.I.TIIN? Kaayyoon Miidiyaan OIT Dhaabbateef, Hawaasa Oromoo Muslimaa Irratti Xiyyeeyfatee Hawaasa Keenya Kanneen Oromiyaa Fi Biyyoota Adda Addaa, Addunyaa tana Mara Keeysa jiraatan hundaan Ulamaa’oota Isaatiin walqunnama Hawaasaa taasisuu Fi gorsa adda addaa akka hawaasa isaaniitiif kennan kan taasisuudha.

 

GARGAARSA: Gumaachi Isin OITiif gummaachitan akka Sadaqaa Turtuu {Sadaqatul jaariyaa} Isiniif taatuuf waan Rabbiin Isiniif Kennerraa Kennadhaa. Miidiyaan Kun Isiniin Dhaabbate Ammallee Isiniif Dhaabbata. OITiin akkamiin gargaarsa argata?

Websitii kana gama gubbaatti Gargaarsa ka Ju’u tuquudhaan namuu waan humna isaatiin bira dhaabachuu dendeya.

Jazaakumullaahu Kheyran